Glavna stran O centru Kontakt Mediacija Usposabljanje za mediatorje Seminarji Obvladovanje konfliktov O zavodu RAKMO

 

PRAVILNIK O PODELJEVANJU NAZIVA TRENER MEDIATORJEV IN LICENCE ZA IZVAJANJE PROGRAMA
USPOSABLJANJA ZA MEDIATORJE

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(1) Pravilnik o podeljevanju naziva trener mediatorjev in licence za izvajanje programa usposabljanja za mediatorje (v nadaljevanju: pravilnik) določa način in pogoje podeljevanja naziva trener mediatorjev ter licence za izvajanje programa usposabljanja za mediatorje v okviru Centra za mediacijo in obvladovanje konfliktov Zavoda RAKMO.

(2) V primeru hujših kršitev tega pravilnika, pozitivne zakonodaje, ki se nanaša na mediacijo ali Evropskega kodeksa ravnanja za mediatorje, pravilnik določa tudi način in pogoje odvzema naziva trener mediatorjev ter licence.

2. člen
(pomen izrazov)

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:

- »Center« je Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov Zavoda RAKMO, ki je organizacijska enota Zavoda RAKMO, katere cilji in delovanje so povezani predvsem z mediacijo;

- »kandidat« je oseba, ki želi pridobiti naziv trener mediatorjev in licenco za izvajanje programa usposabljanja za mediatorje po programu in v okviru Centra;

- »vloga« je vloga za pridobitev naziva trener mediatorjev ter licence za izvajanje programa usposabljanja za mediatorje. Vloga je predpisan obrazec, ki ga izpolni in podpiše kandidat in je podlaga za odločitev o podelitvi naziva trener mediatorjev ter licence za izvajanje programa usposabljanja za mediatorje v okviru Centra;

- »mediator« oseba, ki je usposobljena za vodenje procesa mediacije;

- »trener mediatorjev« je član Centra, ki je uspešno zaključil usposabljanje za trenerja

mediatorjev v okviru Centra in je pridobil naziv trener mediatorjev pod pogoji iz tega pravilnika;

- »licenca« je licenca za izvajanje programa usposabljanja za mediatorje, ki jo Center podeljuje kandidatom pod pogoji iz tega pravilnika.

II. PODELITEV NAZIVA TRENER MEDIATORJEV IN LICENCE

3. člen
(pogoji za pridobitev naziva trener mediatorjev in licence)

Za pridobitev naziva trener mediatorjev in licence mora kandidat izpolnjevati naslednje pogoje:

- uspešno zaključeno osnovno usposabljanje za mediatorje;
- pridobljen licenca za mediatorja in naziv mediator pri Zavodu RAKMO;
- uspešno zaključeno vsaj eno nadaljevalno usposabljanje za mediatorje (za družinske mediatorje, šolske mediatorje idr.);
- visoka kompetenca pri vodenju mediacije;
- od zaključenega osnovnega usposabljanja za mediatorje (80 ur) sta minili vsaj 2 leti;
- vsaj 50 šolskih ur izvedene oz. vsaj 10 primerov (ne)formalne mediacije z najmanj 60% uspešnostjo;
- kompetenca pri vodenju procesa usposabljanja;
- poznavanje teorije in predpisov s področja mediacije;
- vsaj 100 ur izvedenih predavanj oz. seminarjev s področij, ki so sorodna mediaciji;
- vsaj 80 ur uspešno izvedenih seminarjev s področja mediacije ali delov usposabljanja za mediatorje;
- izvedba 80 urnega programa usposabljanja za mediatorje z dobrimi učinki (udeleženci so uspešno opravili izpit) in visoko stopnjo zadovoljstva pri udeležencih;
- napisana in objavljena najmanj 2 članka oz. poglavji v knjigi s področja mediacije ali sodelovanje pri pripravi drugih publikacij oz. brošur s področja mediacije;
- udeležba na seminarju »Osveščanje o pomembnosti obvladovanja konfliktov«;
- sodelovanje na supervizijskih srečanjih za trenerje mediatorjev;
- mentorstvo pri vsaj 2 uspešno izpeljanih mediacijah;
- izpolnjena vloga za pridobitev naziva trener mediatorjev pri Zavodu RAKMO in licence za izvajanje programa usposabljanja za mediatorje.
 
4. člen
(sklep o podelitvi licence in naziva trener mediatorjev)

Center na podlagi vloge presoja izpolnjevanje pogojev in odloča o podelitvi naziva trener mediatorjev in licence kandidatu.

Če obstajajo za to utemeljeni razlogi, lahko Center podeli naziv trener mediatorjev in licenco kandidatu tudi v primeru, ko ta ne izpolnjuje vseh pogojev.

Svojo odločitev Center sprejme v obliki sklepa, ki ga vroči kandidatu s priporočeno poštno pošiljko.

5. člen
(ohranitev licence)

Center trenerju mediatorjev vsako leto samodejno obnovi licenco, če le-ta izpolnjuje naslednje pogoje:

- udeležba na vsaj 2 supervizijskih srečanjih za trenerje mediatorjev;
- izvedba vsaj 40 ur programa usposabljanja za mediatorje.

Center vodi evidenco izpolnjevanja pogojev iz tega člena.

III. PRAVICE IN OBVEZNOSTI TRENERJA MEDIATORJEV IN CENTRA

6. člen
(pravice trenerja mediatorjev)

Trener mediatorjev sme pri predstavljanju navzven, skladno z navodili Centra, uporabljati ime in logotip Centra. Prav tako se sme predstavljati z nazivom trener mediatorjev Centra.

7. člen
(obveznosti Centra)

Center ima naslednje obveznosti

- objaviti ime in kontaktne podatke trenerja mediatorjev na svojih spletnih straneh, pod pogojem, da trener mediatorjev s tem pisno soglaša;
- trenerju mediatorjev omogočiti izvedbo programa usposabljanja za mediatorje v skladu s potrebami in možnostmi Centra;
- s predhodnim soglasjem trenerja mediatorjev le-tega določi za izvajalca konkretnih programov usposabljanja za mediatorje, pri čemer se z njim dogovori za ustrezno plačilo oz. nagrado za njegovo delo;
- nudi podporo trenerju mediatorjev v obliki individualne supervizije in supervizijskih srečanj za trenerje mediatorjev;
- določil drugega trenerja mediatorjev, če trener mediatorjev ne bi mogel izvesti določenega programa usposabljanja za mediatorje.
 
8. člen
(obveznosti trenerja mediatorjev)

Trener mediatorjev bo:

- izvajal programe usposabljanja za mediatorje v okviru Centra strokovno in v skladu s pristopom, s katerim se je seznanil v okviru izobraževanja pri Centru;
- sodeloval na supervizijskih srečanjih za trenerje mediatorjev in razvijal svoje znanje ter spretnost izvajanja programov usposabljanja za mediatorje;
- deloval v skladu z interesi Centra;
- skrbel za ugled in dobro ime Centra;
- spoštoval Evropski kodeks ravnanja za mediatorje;
- deloval v skladu s pravilnikom in drugimi akti Centra in Zavoda RAKMO;
- upošteval navodila in priporočila Centra glede izvajanja programov usposabljanja za mediatorje in drugih s tem povezanih dejavnosti;
- obveščal Center o svojem delovanju povezanem z izvajanjem programov usposabljanja za mediatorje;
- posredoval Centru evalvacijske vprašalnike v zvezi z izvedenimi programi usposabljanja za mediatorje v skladu s pravilnikom Centra;
- sprejel izvajanje programov usposabljanja za mediatorje kot trener mediatorjev Centra le z vednostjo in soglasjem Centra.

IV. ODVZEM NAZIVA TRENER MEDIATORJEV IN LICENCE

9. člen
(razlogi za odvzem naziva trener mediatorjev in licence)

Center trenerju mediatorjev lahko odvzame naziv trener mediatorjev in licenco, če presodi, da le-ta:

- deluje v nasprotju z interesi Centra;
- škoduje ugledu oz. dobremu imenu Centra;
- ne spoštuje Evropskega kodeksa ravnanja za mediatorje;
- ne deluje v skladu s pravilnikom ali drugimi akti Centra oz. Zavoda RAKMO;
- ne upošteva navodil in priporočil Centra.
10. člen
(postopek odvzema naziva trener mediatorjev in licence)

Center trenerju mediatorjev odvzame naziv trener mediatorjev in licenco s sklepom, ki ga vroči trenerju mediatorjev s priporočeno poštno pošiljko.

Zoper ta sklep ni posebne pritožbe, je pa dopusten postopek mediacije glede ureditve morebitnih še odprtih medsebojnih pravic in obveznosti.

11. člen
(posledice odvzema naziva trener mediatorjev in licence)

Trenerju mediatorjev z odvzemom naziva trener mediatorjev in licence prenehajo vse pravice povezane s pridobitvijo tega naziva in licence.

Hkrati prenehajo tudi vse obveznosti Centra do trenerja mediatorjev, ki sta mu bila odvzeta naziv trener mediatorjev in licenca.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen

Ta pravilnik je sprejet v skladu z Zakonom o zavodih in Statutom Zavoda RAKMO ter začne veljati 15.2.2010.

Ta pravilnik in njegove spremembe se objavijo na spletni strani: www.mediacija.com .

 

Ljubljana, 12.2.2010

Zavod RAKMO
Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov

ki ga zastopa direktor:

Marko Iršič

(nazaj na vrh strani)

Če opazite morebitne nepravilnosti v delovanju internetne strani, prosimo sporočite na e-mail: webmaster@rakmo.si.