Glavna stran O centru Kontakt Mediacija Usposabljanje za mediatorje Seminarji Obvladovanje konfliktov O zavodu RAKMO

 

PRAVILNIK O PODELJEVANJU LICENCE IN NAZIVA MEDIATOR

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(1) Pravilnik o podeljevanju licence in naziva mediator (v nadaljevanju: pravilnik) določa način in pogoje podeljevanja licence in naziva mediator v okviru Centra za mediacijo in obvladovanje konfliktov Zavoda RAKMO.

(2) V primeru hujših kršitev tega pravilnika, pozitivne zakonodaje, ki se nanaša na mediacijo ali Evropskega kodeksa ravnanja za mediatorje, pravilnik določa tudi način in pogoje odvzema licence in naziva mediator.

 
2. člen
(pomen izrazov)

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:

- »center« je Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov Zavoda RAKMO, ki je organizacijska enota Zavoda Rakmo, katere cilji in delovanje so povezani v prvi vrsti z mediacijo;

- »kandidat« je oseba, ki želi pridobiti licenco za izvajanje mediacije oz. naziv mediator po programu in v okviru Centra;

- »mediator« je član Centra, ki je uspešno zaključil usposabljanje za mediatorja v okviru Centra in je pridobil naziv mediator pod pogoji iz tega pravilnika;

- »licenca« je licenca za izvajanje mediacije v okviru Centra za mediacijo in obvladovanje konfliktov zavoda Rakmo in uporabo naziva Mediator Zavoda Rakmo, ki jo Center podeljuje kandidatom pod pogoji iz tega pravilnika;

- »vloga« je vloga za pridobitev licence za izvajanje mediacije v okviru Centra za mediacijo in obvladovanje konfliktov Zavoda Rakmo in naziva mediator. Vloga je predpisan obrazec, ki ga izpolni in podpiše kandidat in je podlaga za odločitev o podelitvi licence in naziva mediator v okviru Centra.

 

II. PODELITEV LICENCE IN NAZIVA MEDIATOR

3. člen
(preizkus mediacijske spretnosti in potrdilo o uspešno opravljenem usposabljanju za mediatorje)

Ko udeleženci (dodatnega programa) usposabljanja za mediatorje uspešno opravijo preizkus mediacijske spretnosti, dobijo potrdilo o uspešno opravljenem 140 urnem usposabljanju za mediatorje.

Preizkus mediacijske spretnosti se prvič obvezno opravlja v okviru izpitnega seminarja. Če kandidat preizkusa mediacijske spretnosti prvič ne opravi uspešno, ima možnost enkratne brezplačne ponovne udeležbe na izpitnem seminarju. Vse nadaljnje udeležbe na izpitnem seminarju so plačljive.

Kot uspešno opravljen preizkus mediacijske spretnosti se kandidatu prizna tudi oddan video posnetek (v dolžini 30-45 minut) simulirane mediacije, na katerem je v vlogi mediatorja ustrezno vodil proces in pri tem pokazal dovolj visoko raven kompetence pri uporabi mediacijskih veščin.

 
4. člen
( pogoji za pridobitev naziva mediator )

Za pridobitev naziva mediator mora kandidat izpolnjevati naslednje pogoje:

- uspešno zaključeno 80 urno usposabljanje za mediatorje pri Zavodu RAKMO ali drugo ustrezno usposabljanje, priznano s strani Zavoda RAKMO;
- udeležba na dodatnem 60 urnem programu usposabljanja za mediatorje, ki vključuje:
- vodenje oz. sodelovanje pri vodenju pri 20 urah (formalne ali neformalne) mediacije,
- 24 ur utrditvenega seminarja,
- 16 urni izpitni seminar;
- opravljen preizkus mediacijske spretnosti;
- oddan in pozitivno ocenjen pisni izpit;
- oddano evidenco in poročila o izvedenih (formalnih in neformalnih) mediacijah v obsegu 20 ur;
- izdelan opis oz. poročilo vsaj 3 primerov mediacije v obsegu vsaj 20 ur;
- pozitivno mnenje trenerja.
 
5. člen
( pogoji za pridobitev licence)

Kandidat mora za pridobitev licence za izvajanje mediacije pri Zavodu RAKMO, poleg ostalih pogojev iz tega pravilnika, izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

- predhodno pridobljen naziv mediator pri Zavodu RAKMO;
- izvedba vsaj 20 ur formalne mediacije v sodelovanju z bolj izkušenim mediatorjem;
- pozitivno mnenje mentorja;
- pozitvno mnenje supervizorja;
- zapis povabila na mediacijo;
- povzetek mediacijskega srečanja;
- zapis končnega dogovora oz. sporazuma;
- opis oz. analizo lastnega izpitnega posnetka;
- oddana vloga za pridobitev licence.
 
6. člen
(pridobitev naziva družinski mediator)

Mediator mora poleg predhodno pridobljenega naziva mediator za pridobitev naziva družinski mediator pri Zavodu RAKMO izpolnjevati naslednje pogoje:

- opravljeno 64 urno usposabljanje za družinske mediatorje;
- opravljen 56 urni dodatni program usposabljanja za družinske mediatorje, ki zajema:
- 20 ur sodelovanja pri vodenju družinske mediacije oz. samostojnega izvajanja družinske mediacije,
- tri 6 urna supervizijska srečanja,
- dvodnevni izpitni seminar,
- pisni izpit.
 
7. člen
(pridobitev naziva šolski mediator)

Mediator mora poleg predhodno pridobljenega naziva mediator za pridobitev naziva šolski mediator pri Zavodu RAKMO uspešno zaključiti 50 urno usposabljanje za šolske mediatorje.

 
8. člen
(sklep o podelitvi licence oz. naziva mediator)

Center na podlagi vloge presoja izpolnjevanje pogojev in odloča o podelitvi licence.

Center za kandidate, vključene v dodatni program usposabljanja, vodi evidenco izpolnjevanja pogojev za pridobitev naziva mediator.

O podelitvi naziva mediator in o izpolnjevanju pogojev kandidata Center odloča brez posebne vloge ali na podlagi vloge kandidata.

Če obstajajo za to utemeljeni razlogi, lahko Center podeli licenco oz. naziv mediator kandidatu tudi v primeru, ko ta ne izpolnjuje vseh pogojev.

Če obstajajo za to utemeljeni razlogi, Center licence oz. naziva mediator ne podeli.

Svojo odločitev Center sprejme v obliki sklepa, ki ga vroči kandidatu osebno ali s priporočeno poštno pošiljko.

 
9. člen
(ohranitev licence)

Center mediatorju vsako leto samodejno obnovi licenco, če le-ta izpolnjuje naslednje pogoje:

- udeležba na vsaj 3 supervizijskih srečanjih za mediatorje;
- opravljenih najmanj 16 ur drugih izobraževanj s področja mediacije (npr. nadaljevalno usposabljanje, utrditveni seminar, konferenca, okrogla miza);
- izvedena vsaj 2 primera oz. 10 ur mediacije;
- oddaja poročil za izvedene primere mediacije.

Center vodi evidenco izpolnjevanja pogojev iz tega člena.

Center mediatorju, ki ne izpolnjuje pogojev za ohranitev licence, licence ne obnovi.

 

III. PRAVICE IN OBVEZNOSTI MEDIATORJA IN CENTRA

10. člen
(pravice mediatorja z licenco)

Mediator, ki je pridobil licenco, sme pri predstavljanju navzven, skladno z navodili Centra, uporabljati ime in logotip Centra. Prav tako se sme predstavljati z nazivom »mediator Zavoda Rakmo«.

 
11. člen
(obveznosti Centra)

Center ima naslednje obveznosti:

- objaviti ime in kontaktne podatke mediatorja na svojih spletnih straneh, pod pogojem, da mediator s tem pisno soglaša;
- posredovati mediatorju primere za vodenje postopka mediacije v skladu s potrebami in možnostmi Centra ter kompetenco mediatorja;
- s predhodnim soglasjem mediatorja le-tega določiti za mediatorja v konkretnih primerih, pri čemer se z njim dogovori za ustrezno plačilo oz. nagrado za njegovo delo;
- nuditi podporo mediatorju v obliki individualne supervizije in supervizijskih srečanj;
- na pobudo mediatorja določiti oz. zagotoviti somediatorja za sodelovanje pri vodenju postopka mediacije;
- določiti drugega mediatorja, če bi moral, skladno s pravili izvajanja postopka mediacije, mediator odstopiti od vodenja postopka.
 
 
12. člen
(obveznosti mediatorja)

Mediator bo:

- izvajal mediacijo v okviru Centra strokovno in v skladu s pristopom, s katerim se je seznanil v okviru izobraževanja pri Centru;
- sodeloval na supervizijskih srečanjih in razvijal svoje znanje in spretnost na področju mediacije;
- deloval v skladu z interesi Centra;
- skrbel za ugled in dobro ime Centra;
- spoštoval Evropski kodeks ravnanja za mediatorje;
- deloval v skladu s pravilnikom in drugimi akti Centra in Zavoda RAKMO;
- upošteval navodila in priporočila Centra glede izvajanja mediacije in drugih z mediacijo povezanih dejavnosti;
- obveščal Center o svojem delovanju, ki je povezano z mediacijo;
- posredoval Centru poročilo o izvedenih postopkih mediacije v skladu s pravilnikom Centra;
- sprejel vodenje primera kot mediator Centra le z vednostjo in s soglasjem Centra.

 

IV. ODVZEM LICENCE IN NAZIVA MEDIATOR

13. člen
(razlogi za odvzem licence in naziva mediator)

Center mediatorju lahko odvzame licenco in naziv mediator, če presodi, da le-ta:

- deluje v nasprotju z interesi Centra;
- škoduje ugledu oz. dobremu imenu Centra;
- ne spoštuje Evropskega kodeksa ravnanja za mediatorje;
- ne deluje v skladu s pravilnikom ali drugimi akti Centra oz. Zavoda RAKMO;
- ne upošteva navodil in priporočil Centra.
 
14. člen
(postopek odvzema licence in naziva mediator)

Center mediatorju odvzame licenco in naziv mediator s sklepom, ki ga vroči mediatorju s priporočeno poštno pošiljko.

Zoper ta sklep ni posebne pritožbe, je pa dopusten postopek mediacije glede ureditve morebitnih še odprtih medsebojnih pravic in obveznosti.

 
15. člen
(posledice odvzema licence in naziva mediator)

Mediatorju z odvzemom licence in naziva mediator prenehajo vse pravice povezane s pridobitvijo te licence in naziva.

Hkrati prenehajo tudi vse obveznosti Centra do mediatorja, ki sta mu bili odvzeti licenca in naziv mediator.

 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

16. člen

Ta pravilnik je sprejet v skladu z Zakonom o zavodih in Statutom Zavoda RAKMO ter začne veljati 15. 2. 2010.

 

Ljubljana, 12. 2. 2010

Zavod RAKMO, Center za mediacijo in obvladovanje konflikov

Marko Iršič, direktor

 

 

Če opazite morebitne nepravilnosti v delovanju internetne strani, prosimo sporočite na e-mail: webmaster@rakmo.si.