Glavna stran O centru Kontakt Mediacija Usposabljanje za mediatorje Seminarji Obvladovanje konfliktov O zavodu RAKMO

 

   
Mediatorji in člani centra Vrste mediacije Usposabljanje za mediatorje

Mediacija v podjetjih

Tudi v podjetjih prihaja do nesoglasij in nesporazumov od blagih pa do hujših in celo takih, ki lahko pripeljejo do prekinitve delovnega razmerja. Sem sodijo spori med zaposlenimi ali v kolektivu, spori med podrejenimi in nadrejenimi, spori v vodstvu podjetja, spori med oddelki, spori med vodstvom in lastniki ali med lastniki samimi. Tudi pri konfliktih v podjetju je seveda smiselno konflikte reševati v čim zgodnejši fazi (proaktivna mediacija). Z mediacijo, še posebej s pomočjo notranjega mediatorja, se lahko te spore rešuje že zelo zgodaj, še posebej, če vodstvo podjetja spodbuja sporazumen način reševanja sporov.

Na mediacijo (eno ali več mediacijskih srečanj) se lahko prijavite s pomočjo spletne prijavnice, po telefonu 01/436 41 17 ali preko e-pošte info@mediacija.com. Lahko pa izpolnite vlogo za začetek mediacije in jo pošljete po elektronski ali navadni pošti. Kratek opis mediacije lahko preberete tukaj.

Glede sodelovanja na mediaciji se lahko z drugo stranjo dogovorite sami, ali pa na vašo željo drugo stran povabimo s strani Centra. V vsakem primeru lahko pobudo za začetek mediacije pošljete po pošti na naslov: Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov, Zavod RAKMO, Kuzmičeva ul. 2, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov: info@mediacija.com.

Na prvem srečanju se podpiše tudi dogovor o mediaciji v enem izvodu, ki ga obdrži Center, lahko pa tudi v več izvodih, tako da poleg Centra dobi po en izvod tudi vsaka stran. Vsebina mediacije ostane zaupna, razen če se glede tega medianti dogovorijo drugače.

Ob zaključku mediacije ste povabljeni tudi k izpolnitvi evalvacijskega vprašalnika, ki ga lahko posredujete mediatorju ali pa ga pošljete neposredno Centru po pošti ali elektronski pošti.

Želim prejemati obvestila na e-pošto:
   

Želim prejeti brezplačni e- knjigici:
- Družinska mediacija in
- Uvod v razreševanje konfliktov
Ime in priimek:

Email:


Dovolim, da Zavod Rakmo
uporablja zgornje podatke za
obveščanje o izobraževanjih in drugih dogodkih.

 
 

 

Želim naročiti knjige/knjižice
 
 
     

PODROČJA MEDIACIJE V PODJETJIH

Spori med zaposlenimi

Ker imamo ljudje različna pričakovanja, vrednote in načine dela, pride večkrat do sporov, ki imajo za podjetje, če niso učinkoviti razrešeni, negativne posledice. V okviru kolektiva sproti razrešeni spori pripomorejo k ugodni delovni klimi in k dvigu kvalitete dela, kar tudi na splošno pripomore k izboljšanju odnosov med zaposlenimi ter zmanjšuje verjetnost zaostrovanja spornih situacij v prihodnje. Spori nastajajo na področju osebnih odnosov med zaposlenimi npr. zaradi netolerantnosti, vzkipljivosti itd. ter na delovnem področju, predvsem kadar gre za skupinsko delo, kadar je delo neenakomerno razporejeno (nadrejeni daje več nalog enim, kot drugim; eni sami od sebe delajo več oz. manj kot drugi; določenim se zdi, da delajo (pre)več in drugi premalo ...) ali pa je delo enega odvisno od dela drugega zaposlenega (npr. usklajevanje dela zaradi rokov, delo na določenem projektu, zagotavljanje ključnih informacij itd.). Če se tovrstni spori razrešijo s pomočjo mediacije, se tako vodstvu kot tudi drugim sodelavcem prihrani veliko časa in energije ter ohranja delovno motivacijo in dobro vzdušje.

Spori v kolektivu

Določeni spori zajemajo več oseb oz. lahko tudi celoten kolektiv ali oddelek. Kljub temu, da se nekateri spori lahko začnejo med dvema, pa se lahko razširijo tudi na druge, pri čemer eni zavzamejo bolj eno in drugi bolj drugo stran, nekateri pa se ne opredelijo ali pa krivijo za spor oba. Tako vsak od navedenih prispeva k temu, da se spor poglablja ali pa vsaj k temu, da se ne razreši. V takih primerih, še posebej, če je spor bolj zaostren ali pa če podjetje nima notranjega mediatorja, je koristno, da se k sodelovanju povabi zunanjega mediatorja, saj je nekdo, ki prihaja od zunaj, lahko bolj nevtralen in bolje vodi mediacijo, saj ni vpet v vsakodnevne delovne odnose v tem okolju.

Spori med podrejenim in nadrejenim

Spori med podrejenim in nadrejenim so zelo občutljivo področje, saj gre za različno razmerje moči in za konflikt interesov. Pozitivno rešeni spori med podrejenim in nadrejenim so predpogoj stimulativnega in prijetnega delovnega okolja. Spori so pogosto posledica neizpolnjevanja obveznosti podrejenega (npr. nekvalitetno delo, neupoštevanje navodil nadrejenega, neprimerno obnašanje, nesodelovanje s kolektivom, pritožbe itd.) ali nadrejenega (npr. poniževanje podrejenega, neizplačevanje plač, izvajanje raznih pritiskov na podrejenega itd.). Lahko pa gre seveda tudi za spore zaradi nejasne oz. neučinkovite komunikacije, različnih predstav in pričakovanj, osebnostne nekompatibilnosti med nadrejenim in podrejenim kot tudi zaradi domnevne ali dejanske diskriminacije, nadlegovanja, mobinga ipd. Tudi pri tovrstnih sporih je mediacija zelo uporabna, saj pogosto konflikt ne izvira toliko iz zlonamernosti enega ali drugega, kot iz različnega razumevanja iste situacije, navodil ali ravnanja drugega.

Spori med oddelki

Večina podjetij je zaradi specializacije in večje strokovnosti razdeljena na oddelke. Medsebojna koordinacija in uspešno sodelovanje oddelkov zahteva od zaposlenih veliko organiziranosti in kooperativnega delovanja, kar posledično izzove tudi spore. Sporne situacije so npr. vprašanje, kateri oddelek je pristojen oz. določen za reševanje konkretnega primera ali situacije, prekomerno obremenjevanje le posameznih oddelkov, prevzemanje odgovornosti za napake drugega oddelka, slabo delovanje ali konflikti znotraj enega oddelka, nesodelovanje in tekmovalnost med oddelki itd. S pomočjo mediacije kot celostnega procesa se lahko spori med oddelki razgradijo do te mere, da se spet vzpostavi dobro vzdušje in sodelovalna naravnanost znotraj podjetja.

Spori v vodstvu podjetja

Spori v vodstvu podjetja zelo negativno vplivajo na delovanje podjetja, na klimo v podjetju, motivacijo zaposlenih ipd. Če sporov v vodstvu ne razrešijo med sabo, jih lahko do neke mere prenašajo tudi na podrejene in jih obremenjujejo s podvajanjem dela, nasprotujočimi zahtevami, obtoževanjem ali podpihovanje podrejenih proti drugim članom vodstva ipd. Če sporov v vodstvu podjetja ne znajo učinkovito razrešiti sami, je pomembno, da čimprej vključijo (zunanjega) mediatorja, saj sicer škodujejo delovanju podjetja in lahko prispevajo tudi k temu, da se njihovi spori razširijo tudi na sodelavce.

Spori med lastniki in vodstvom podjetja

Tudi nerazrešeni spori med lastniki in vodstvom podjetja vplivajo na slabše delovanje podjetja. Vodstvo podjetja ima lahko tudi drugačne interese ali poglede glede podjetja in njegovega vodenja kot pa lastniki. Kljub temu pa imajo ponavadi še veliko več skupnih interesov, ki lahko predstavljajo dobro osnovo za sporazumno reševanje sporov. Mediator lahko pomaga pri tem, da ozavestijo temeljne skupne interese in poiščejo za vse strani sprejemljive rešitve.

Spori med lastniki podjetja

Najpomembnejše odločitve v podjetju slonijo na njegovih lastnikih. Lastniki podjetja se zaradi velike odgovornosti in različnih želja lahko znajdejo v spornih situacijah. Lahko gre za neuspešno delovanje podjetja, različne predstave o prihodnosti podjetja, za različne želje glede dobička, različne predstave glede zaslug za določene uspehe itd. Spori se lahko pojavljajo tudi glede prestrukturiranja podjetja, postopkov reševanja krize podjetja, zamujenih investicijskih priložnosti, zaposlovanja določenih skupin delavcev, oglaševalskih kampanj, preselitve proizvodnje v tujino, izbiranje poslovnih partnerjev itd. S pomočjo mediacije ne le da lahko razrešujejo spore med njimi, ampak lahko bolj optimalno usklajujejo različne interese in na ta način dosežejo tudi boljše rešitve. 

© Zavod RAKMO 2010

     
             
     

(nazaj na vrh strani)

     
             

Če opazite morebitne nepravilnosti v delovanju internetne strani, prosimo sporočite na e-mail: webmaster@rakmo.si.