Glavna stran O centru Kontakt Mediacija Usposabljanje za mediatorje Seminarji Obvladovanje konfliktov O zavodu RAKMO

 

PRAVILNIK ETIČNE KOMISIJE

 


1. člen
(uvodna določba)

Ta pravilnik določa namen, naloge in način delovanja etične komisije v okviru Centra za mediacijo in obvladovanje konfliktov Zavoda RAKMO (v nadaljevanju: center), ki je bila ustanovljena s sklepom direktorja Zavoda RAKMO dne 1.9.2011.

 

2. člen
(namen)

Namen delovanja etične komisije je zagotavljanje spoštovanja Zakonodaje in drugih predpisov s področja mediacje, Evropskega kodeksa ravnanja za mediatorje v okviru centra, pravilnika Centra za mediacijo in obvladovanje konfliktov ter drugih aktov zavoda Rakmo, še zlasti pa pravic udeležencev mediacije, ki se udeležijo mediacije v okviru centra.

 

3. člen
(pristojnosti)

Etična komisija:
- odloča o pritožbah udeležencev mediacije, ki se udeležijo mediacije v okviru centra,
- opravlja druge naloge v skladu s tem pravilnikom in drugimi akti Zavoda RAKMO.

 

4. člen
(sestava in delovanje)

(1) Etična komisija je sestavljena iz 3 članov, ki jih imenuje direktor Zavoda RAKMO za dobo 2 let. Člani etične komisije so lahko ponovno izvoljeni. Za člane etične komisije so lahko imenovani le člani centra, ki so aktivni mediatorji pri Zavodu RAKMO.

(2) Članom etične komisije članstvo preneha v naslednji primerih:
- z enostransko izjavo člana,
- z izstopom ali izključitvijo iz centra,
- s smrtjo,
- s sklepom direktorja v drugih utemeljenih primerih, na primer zaradi neopravljanja funkcije, kršitve predpisov, daljše odsotnost in drugih podobnih razlogov.

(3) Če se pritožba nanaša na člana etične komisije, direktor Zavoda RAKMO na njegovo mesto za čas trajanja pritožbenega postopka imenuje drugega člana etične komisije.

(4) Etično komisijo vodi predsednik komisije, ki ga člani etične komisije izvolijo izmed sebe na prvi seji. Predsednik mora biti izvoljen soglasno. Za sklic prve seje poskrbi direktor Zavoda RAKMO.

(5) Etična komisija deluje na sejah, ki jih skliče predsednik komisije po potrebi.

(6) Seja etične komisije lahko poteka tudi korespondenčno.

(7) Etična komisija lahko veljavno odloča, če je prisotna vsaj polovica njenih članov, odločitev pa je veljavno sprejeta, če zanjo glasuje več kot polovica prisotnih članov.

 

5. člen
(postopek pritožbe)

(1) Udeleženec mediacije, ki je bila izvedena v okviru centra, ima pravico na etično komisijo vložiti pritožbo, če meni, da so mu bile na mediaciji kršene pravice, ki jih zagotavlja Evropski kodeks ravnanja za mediatorje, predpisi s področja mediacije ali pravilnik centra in drugi akti zavoda Rakmo.

(2) Pritožnik pritožbo na etično komisijo vloži pisno. Če se pritožba vlaga po pošti, se jo naslovi na naslov sedeža Zavoda RAKMO, ki je določen v aktih Zavoda in na spletnih straneh Zavoda. Pritožba velja za pravilno vloženo tudi, če je vložena po elektronski pošti ali preko spletnega obrazca za kontakt oz. pritožbo.

(3) Pritožnik mora pritožbo na etično komisijo vložiti v 30 dneh od mediacijskega srečanja, na katerem je nastala domnevna kršitev.

(4) Pritožba je lahko tudi anonimna.

 

6. člen
(odločanje o pritožbi)

(1) Etična komisija mora o pritožbi s sklepom odločiti v 30 dneh od prejema pritožbe.

(2) Etična komisija lahko pritožbi ugodi ali jo zavrne kot neutemeljeno.

(3) Če etična komisija pritožbi ugodi, lahko sprejme naslednje ukrepe:
- pisno opozori mediatorja glede kršitev;
- predlaga mediatorju in udeležencu mediacije, da spor razrešita s pomočjo mediacije in imenuje mediatorja za njun primer;
- predlaga možnosti za rešitev spora;
- predlaga odvzem naziva mediator;
- predlaga izključitev mediatorja iz centra.

(4) Če je pritožba anonimna, komisija o odločitvi s sklepom seznani samo center in mediatorja na katerega se pritožba nanaša, sicer pa tudi udeleženca, ki se je pritožil.

 

7. člen
(ohranjanje načela zaupnosti mediacije v postopku pritožbe)

(1) Identitete pritožnika se ne navaja v sklepu in ne razkriva nikomur, razen mediatorju na katerega se pritožba nanaša. V vseh ostalih primerih je za razkritje identitete pritožnika potrebno njegovo izrecno dovoljenje.

(2) Če pritožnik ne dovoli razkritja svoje identitete niti mediatorju na katerega se pritožba nanaša, se to upošteva.

(3) Pritožnika je v postopku pritožbe potrebno seznaniti z njegovimi pravicami, določenimi v tem členu.

 

8. člen
(pritožba na odločitev etične komisije)

(1) Zoper odločitev etične komisije se lahko udeleženec ali mediator pritoži na Združenje mediacijskih organizacij Slovenije - MEDIOS v roku 30 dni od prejema sklepa o odločitvi etične komisije.

(2) Sklep Združenja mediacijskih organizacij Slovenije – MEDIOS glede pritožbe na odločitev etične komisije se upošteva kot priporočilo. Sklep o odločitvi Združenja mediacijskih organizacij Slovenije – MEDIOS, glede pritožbe na odločitev etične komisije, mora etična komisija obravnavati. Etična komisija ni (pravno) vezana na odločitev v sklepu in ga pri svoji ponovni obravnavi upošteva zgolj kot priporočilo.

(3) Etična komisija lahko svoj sklep, sprejet pri svoji prvi obravnavi, na podlagi mnenja oz. priporočila Združenja mediacijskih organizacij Slovenije – MEDIOS spremeni ali ohrani. Rok za spremembo je 30 dni po prejemu sklepa o odločitvi s strani Medios-a.

 

V Ljubljani, dne 1. 9. 2011

Marko Iršič,
direktor

 

(nazaj na vrh strani)

 

Če opazite morebitne nepravilnosti v delovanju internetne strani, prosimo sporočite na e-mail: webmaster@rakmo.si.